onsdag 13 maj 2015

Mina ledare i Kyrkans Tidning

Jag är ledarskribent i Kyrkans Tidning och listar här de texter, som jag har skrivit (åtkomst till de länkade texterna kräver inloggning):

170316 Systematiskt lärande – en överlevnadsfråga för kyrkan
Att ge människor god kännedom om kristen tro är ett centralt uppdrag för Svenska kyrkan. Ändå finns det påtagliga brister i hur lärandet fungerar inom kyrkan i dag och kyrkostyrelsens arbete med ett samlat program för det är därför synnerligen välkommet. Det gäller inte minst vuxnas lärande, där riktlinjer saknas helt i dag.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/systematiskt-larande-en-overlevnadsfraga-kyrkan

170309 Fel frågor till konvertiter leder till rättsosäkerhet
Migrationsverket har just konstaterat att åldersbedömningarna av ensamkommande barn och ungdomar inte har varit tillräckligt bra och borde dra samma slutsats kring bedömningen av religionstillhörighet. Migrationsdomstolarna fortsätter nämligen att ställa fel typ av frågor, vilket gör att muslimska konvertiter inte bedöms som trovärdiga kristna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/fel-fragor-till-konvertiter-leder-till-rattsosakerhet

170223 Alla tjänar på att veta var nomineringsgrupperna står
Var och när ska nomineringsgrupperna få möjlighet att presentera sig själva och sina program? Frågan är högaktuell inför höstens kyrkoval och visar att något skaver mellan kyrkans anställda och dess förtroendevalda. Men både kyrkan och de röstande skulle vara förtjänta av bättre information om de olika gruppernas ståndpunkter.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/alla-tjanar-pa-att-veta-var-nomineringsgrupperna-star

170202 Svaret på komplex fråga finns i grannländerna
Frågan om abort och vårdpersonalens möjligheter till att reservera sig mot att delta, är mycket komplex. Den lösning som grannländerna Danmark och Norge har, borde kunna fungera även här.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/svaret-pa-komplex-fraga-finns-i-grannlanderna

170112 Trendbrott för äktenskapet goda nyheter även för kyrkan

Efter många år av vikande status för äktenskapet har ett trendbrott skett och förklaringen tycks vara bättre förutsättningar för jämställda relationer. Det är goda nyheter också för kyrkan.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/trendbrott-aktenskapet-goda-nyheter-aven-kyrkan

161215 Dags att överbrygga kyrkans förtroendeklyfta

I flera av det gångna årets debatter har en förtroendeklyfta blottats i relation till kyrkans ledning. Det gäller inte minst kyrkohandboksförslaget, ”mitt kors” och allhelgonakampanjen. Här behövs en ökad förståelse för vad det innebär att vara en folkkyrka i dag, men också arbete med kristen identitet på djupet. 
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/dags-att-overbrygga-kyrkans-fortroendeklyfta

161117 Kyrkan behövs som motkraft till populismen

Den ökande populismen är inte bara ett problem för stunden, utan skapar också en oro kring det demokratiska systemet i sig. Här behövs röster som kyrkans, som vågar peka på den långsiktiga riktningen för samhället.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-behovs-som-motkraft-till-populismen

161020 Fyll reformationsåret med nya bordssamtal

Hur kan den kristna tron föras vidare ut i vardagen? Det finns all anledning att fokusera samtalet på den frågan nu när reformationen inte längre behöver handla om konflikten mellan den romersk-katolska och de lutherska kyrkorna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/fyll-reformationsaret-med-nya-bordssamtal

160929 Debatten visar att etiska regler behövs

Stiften har olika åsikter om behovet av en codex ethicus för präster och diakoner. Men efter sensommarens offentliga debatter mellan präster är det ändå uppenbart att någon form av etiska riktlinjer behövs, bland annat för sociala medier.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/debatten-visar-att-etiska-regler-behovs

160825 Låt besökare doppa handen i dopfunten

Att betrakta den privatreligiösa svensken som normalreligiös ger andra perspektiv och prioriteringar. En dopfunt vid ingången till varje kyrka kan vara ett nygammalt sätt att ge redskap till denna grupp människor, som vill närma sig tron på sitt eget sätt.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/lat-besokare-doppa-handen-i-dopfunten

160804 Vi måste söka andra svar än hat och konflikt

Mordet på den katolska prästen Jacques Hamel i den franska staden Saint-Etienne-du-Rouvray förra veckan är ännu ett av de många terrordåd som skakar om Västvärlden just nu. Men det står också för något nytt genom att attentatet denna gång så tydligt var riktat mot en kristen kyrka.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/vi-maste-soka-andra-svar-hat-och-konflikt

160609 När oron ökar måste vi söka lösningar på djupet

Oron ökar och tilliten minskar. Det visar aktuella undersökningar om läget i Sverige. Det är lätt att skylla på flyktingsituationen, men vi kan anta att problemet sitter djupare än så och att det är där lösningarna behöver sökas.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/nar-oron-okar-maste-vi-soka-losningar-pa-djupet

160512 Gudstjänstlivet viktigaste framtidsfrågan

Svenska kyrkan är med och skriver sin egen historia. Sedan år 2000 har kyrkan utvecklats positivt på en lång rad områden, men gudstjänstlivet är fortfarande ett problem som kan vara avgörande för framtiden.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/gudstjanstlivet-viktigaste-framtidsfragan

160407 Kallelse är svaret kyrkan kan ge

Frågan om kallelse aktualiseras med anledning av biskopsvalet i Karlstad. Men det är också ett nyckelbegrepp för kyrkan att kommunicera i en tid när allt fler söker mening med livet och vardagen.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kallelse-ar-svaret-kyrkan-kan-ge

160225 Skydda den som är svagast är att skydda alla

Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm har uttalat stöd för att legalisera incest mellan syskon över 15 år och nekrofili. Det kan uppfattas som ett billigt sätt att få massmedial uppmärksamhet och i så fall borde det inte omnämnas här över huvud taget. Men motiveringen är värd att belysa, den säger något om de grundläggande problemen med normbildning i ett pluralistiskt samhälle.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/skydda-den-som-ar-svagast-ar-att-skydda-alla

160204 Religion och modernitet går visst att förena

Alltför många svenskar lever fortfarande kvar i föreställningen att religion är ett passerat stadium i mänsklighetens historia. Ett första steg till förändring är att göra upp med falska bilder av vad religion är och gör.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/religion-och-modernitet-gar-visst-att-forena

160121 Stress i yrket behöver belysas teologiskt

Präster riskerar mer än andra att drabbas av psykisk ohälsa genom sitt arbete och därför behövs bättre gränsdragningar mellan arbete och fritid. Men frågan om varför kvinnor drabbas mer än män behöver också belysas och om det pågår en teologisk förskjutning bort från den befriande nåden.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stress-i-yrket-behover-belysas-teologiskt

151210 Byte av trostillhörighet kan följa med flyktingströmmen

Flyktingströmmen kan i vissa fall leda till en längtan efter en ny religiös tillhörighet. Därför behöver vi påminna oss om att inte blanda ihop kyrkans olika uppdrag och att ge människor tid att mogna in i en ny identitet.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/byte-av-trostillhorighet-kan-folja-med-flyktingstrommen

151118 Ta reda på orsakerna till hatet mot väst

Terrordåden i Paris har sänt chockvågor genom västvärlden, med sorg, rädsla och vrede. Men svaret kan inte automatiskt vara mer våld, utan måste också handla om grunden till hatet mot väst.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/ta-reda-pa-orsakerna-till-hatet-mot-vast

151111 Inåtvända typer dras till kyrkan

Forskning visar att det är vanligare att introverta personer dras till kyrkan än extroverta. Genom ökad delaktighet och mer socialt stimulerande miljöer kan dock församlingen bredda sin bas.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/inatvanda-typer-dras-till-kyrkan

151029 Urnan bör fortsatt vara undantag vid begravning

Svenska kyrkan behöver bli bättre på att motivera varför begravning med urna bör fortsätta vara ett undantag. Annars finns en ökad risk för att de anhörigas sorgeprocess försvåras.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/urnan-bor-fortsatt-vara-undantag-vid-begravning

151015 Kyrkan visar på styrka som välfärdsaktör

Svenska kyrkans engagemang i flyktingkrisen visar på en stark och ansvarstagande aktör i en svår situation. Men kyrkan behövs sannolikt också i den rollen på lång sikt och därför behöver de enskilda församlingarna få bättre stöd från nationell nivå i en ny organisation kring välfärdsfrågor.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-visar-pa-styrka-som-valfardsaktor

150917 Det måste bli roligt att sjunga i ungdomskör igen

Svenska kyrkan har tappat hälften av sina deltagare i ungdomskörer, trots att det inte tycks bli färre som sjunger i kör generellt. Vare sig problemet är dåligt utbildade kyrkomusiker eller något annat behöver kyrkan snarast utreda orsakerna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/det-maste-bli-roligt-att-sjunga-i-ungdomskor-igen

150730 Kyrkan behöver inte frukta den kroppsliga tron

Utvecklingen i religionen går i riktning mot kropp, känsla och upplevelser. Samtidigt minskar betydelsen av den intellektuella religiositeten, där Svenska kyrkan känner sig hemma.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-behover-inte-frukta-den-kroppsliga-tron

150702 Farligt när människor pekas ut som problem

Migrationsfrågorna fortsätter att skapa konflikter i europeisk politik. De stod i centrum för den danska folketingsvalrörelsen, på förra veckans EU-toppmöte och när den svenska regeringen la fram sitt förslag på åtgärder kring tiggande EU-migranter.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/farligt-nar-manniskor-pekas-ut-som-problem

150604 Behov av kontroll bakom S kyrkoengagemang

Socialdemokraternas fortsatta engagemang i kyrkopolitiken är något förvånande, sett till partiets historia och utveckling. Förklaringen kan finnas i ett behov av kontroll från partiledningens sida.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/behov-av-kontroll-bakom-s-kyrkoengagemang

150513 Vad är vårt gemensamma goda?
I det manifest som engelska biskopar lanserade inför parlamentsvalet talas det om behovet av en ny moralisk vision. Kritiken har varit stor, trots att de borde ges rätt i sak. Kan vi få se något liknande i Sverige? 

150429 En kyrka med starkare samhörighet över gränserna
När nationalstaternas betydelse minskar borde det inspirera Svenska kyrkan till nästa ekumeniska landvinning – en gemensam europeisk evangelisk-luthersk och anglikansk kyrka med Borgågemenskapen som utgångspunkt.

150423 Svenska kyrkan fortsatt viktig för staten
Det kommande beslutet att tillåta konfessionella inslag i skolan indikerar en pågående förändring i relationen mellan kyrka och stat. Här har Svenska kyrkan ett ansvar att fortsätta vara så inkluderande som möjligt.

150402 Sökes: ett gemensamt språk för liv och död
De flesta svenskar säger att de inte tror på något liv efter döden. Ändå handlar kanske kyrkans egentliga utmaning om att upptäcka ett gemensamt språk för individuell tro.

150319 KD:s kärnväljare hänger inte med
När Kristdemokraterna nu byter partiledare talas det om en ideologisk förskjutning ytterligare åt höger. I så fall tycks partiet också alltmer lämna sina tidigare förmodade kärnväljare bakom sig.


Mina ledare i Kyrkans Tidning

Jag är ledarskribent i Kyrkans Tidning och listar här de texter, som jag har skrivit (åtkomst till de länkade texterna kräver inloggning):

161020 Fyll reformationsåret med nya bordssamtal
Hur kan den kristna tron föras vidare ut i vardagen? Det finns all anledning att fokusera samtalet på den frågan nu när reformationen inte längre behöver handla om konflikten mellan den romersk-katolska och de lutherska kyrkorna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/fyll-reformationsaret-med-nya-bordssamtal

160929 Debatten visar att etiska regler behövs
Stiften har olika åsikter om behovet av en codex ethicus för präster och diakoner. Men efter sensommarens offentliga debatter mellan präster är det ändå uppenbart att någon form av etiska riktlinjer behövs, bland annat för sociala medier.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/debatten-visar-att-etiska-regler-behovs

160825 Låt besökare doppa handen i dopfunten
Att betrakta den privatreligiösa svensken som normalreligiös ger andra perspektiv och prioriteringar. En dopfunt vid ingången till varje kyrka kan vara ett nygammalt sätt att ge redskap till denna grupp människor, som vill närma sig tron på sitt eget sätt.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/lat-besokare-doppa-handen-i-dopfunten

160804 Vi måste söka andra svar än hat och konflikt
Mordet på den katolska prästen Jacques Hamel i den franska staden Saint-Etienne-du-Rouvray förra veckan är ännu ett av de många terrordåd som skakar om Västvärlden just nu. Men det står också för något nytt genom att attentatet denna gång så tydligt var riktat mot en kristen kyrka.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/vi-maste-soka-andra-svar-hat-och-konflikt

160609 När oron ökar måste vi söka lösningar på djupet
Oron ökar och tilliten minskar. Det visar aktuella undersökningar om läget i Sverige. Det är lätt att skylla på flyktingsituationen, men vi kan anta att problemet sitter djupare än så och att det är där lösningarna behöver sökas.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/nar-oron-okar-maste-vi-soka-losningar-pa-djupet

160512 Gudstjänstlivet viktigaste framtidsfrågan
Svenska kyrkan är med och skriver sin egen historia. Sedan år 2000 har kyrkan utvecklats positivt på en lång rad områden, men gudstjänstlivet är fortfarande ett problem som kan vara avgörande för framtiden.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/gudstjanstlivet-viktigaste-framtidsfragan

160407 Kallelse är svaret kyrkan kan ge
Frågan om kallelse aktualiseras med anledning av biskopsvalet i Karlstad. Men det är också ett nyckelbegrepp för kyrkan att kommunicera i en tid när allt fler söker mening med livet och vardagen.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kallelse-ar-svaret-kyrkan-kan-ge

160225 Skydda den som är svagast är att skydda alla
Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm har uttalat stöd för att legalisera incest mellan syskon över 15 år och nekrofili. Det kan uppfattas som ett billigt sätt att få massmedial uppmärksamhet och i så fall borde det inte omnämnas här över huvud taget. Men motiveringen är värd att belysa, den säger något om de grundläggande problemen med normbildning i ett pluralistiskt samhälle.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/skydda-den-som-ar-svagast-ar-att-skydda-alla

160204 Religion och modernitet går visst att förena
Alltför många svenskar lever fortfarande kvar i föreställningen att religion är ett passerat stadium i mänsklighetens historia. Ett första steg till förändring är att göra upp med falska bilder av vad religion är och gör.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/religion-och-modernitet-gar-visst-att-forena

160121 Stress i yrket behöver belysas teologiskt
Präster riskerar mer än andra att drabbas av psykisk ohälsa genom sitt arbete och därför behövs bättre gränsdragningar mellan arbete och fritid. Men frågan om varför kvinnor drabbas mer än män behöver också belysas och om det pågår en teologisk förskjutning bort från den befriande nåden.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stress-i-yrket-behover-belysas-teologiskt

151210 Byte av trostillhörighet kan följa med flyktingströmmen
Flyktingströmmen kan i vissa fall leda till en längtan efter en ny religiös tillhörighet. Därför behöver vi påminna oss om att inte blanda ihop kyrkans olika uppdrag och att ge människor tid att mogna in i en ny identitet.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/byte-av-trostillhorighet-kan-folja-med-flyktingstrommen

151118 Ta reda på orsakerna till hatet mot väst
Terrordåden i Paris har sänt chockvågor genom västvärlden, med sorg, rädsla och vrede. Men svaret kan inte automatiskt vara mer våld, utan måste också handla om grunden till hatet mot väst.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/ta-reda-pa-orsakerna-till-hatet-mot-vast

151111 Inåtvända typer dras till kyrkan

Forskning visar att det är vanligare att introverta personer dras till kyrkan än extroverta. Genom ökad delaktighet och mer socialt stimulerande miljöer kan dock församlingen bredda sin bas.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/inatvanda-typer-dras-till-kyrkan

151029 Urnan bör fortsatt vara undantag vid begravning

Svenska kyrkan behöver bli bättre på att motivera varför begravning med urna bör fortsätta vara ett undantag. Annars finns en ökad risk för att de anhörigas sorgeprocess försvåras.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/urnan-bor-fortsatt-vara-undantag-vid-begravning

151015 Kyrkan visar på styrka som välfärdsaktör

Svenska kyrkans engagemang i flyktingkrisen visar på en stark och ansvarstagande aktör i en svår situation. Men kyrkan behövs sannolikt också i den rollen på lång sikt och därför behöver de enskilda församlingarna få bättre stöd från nationell nivå i en ny organisation kring välfärdsfrågor.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-visar-pa-styrka-som-valfardsaktor

150917 Det måste bli roligt att sjunga i ungdomskör igen
Svenska kyrkan har tappat hälften av sina deltagare i ungdomskörer, trots att det inte tycks bli färre som sjunger i kör generellt. Vare sig problemet är dåligt utbildade kyrkomusiker eller något annat behöver kyrkan snarast utreda orsakerna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/det-maste-bli-roligt-att-sjunga-i-ungdomskor-igen

150730 Kyrkan behöver inte frukta den kroppsliga tron

Utvecklingen i religionen går i riktning mot kropp, känsla och upplevelser. Samtidigt minskar betydelsen av den intellektuella religiositeten, där Svenska kyrkan känner sig hemma.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-behover-inte-frukta-den-kroppsliga-tron

150702 Farligt när människor pekas ut som problem
Migrationsfrågorna fortsätter att skapa konflikter i europeisk politik. De stod i centrum för den danska folketingsvalrörelsen, på förra veckans EU-toppmöte och när den svenska regeringen la fram sitt förslag på åtgärder kring tiggande EU-migranter.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/farligt-nar-manniskor-pekas-ut-som-problem

150604 Behov av kontroll bakom S kyrkoengagemang

Socialdemokraternas fortsatta engagemang i kyrkopolitiken är något förvånande, sett till partiets historia och utveckling. Förklaringen kan finnas i ett behov av kontroll från partiledningens sida.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/behov-av-kontroll-bakom-s-kyrkoengagemang

150513 Vad är vårt gemensamma goda?
I det manifest som engelska biskopar lanserade inför parlamentsvalet talas det om behovet av en ny moralisk vision. Kritiken har varit stor, trots att de borde ges rätt i sak. Kan vi få se något liknande i Sverige? 

150429 En kyrka med starkare samhörighet över gränserna
När nationalstaternas betydelse minskar borde det inspirera Svenska kyrkan till nästa ekumeniska landvinning – en gemensam europeisk evangelisk-luthersk och anglikansk kyrka med Borgågemenskapen som utgångspunkt.

150423 Svenska kyrkan fortsatt viktig för staten
Det kommande beslutet att tillåta konfessionella inslag i skolan indikerar en pågående förändring i relationen mellan kyrka och stat. Här har Svenska kyrkan ett ansvar att fortsätta vara så inkluderande som möjligt.

150402 Sökes: ett gemensamt språk för liv och död
De flesta svenskar säger att de inte tror på något liv efter döden. Ändå handlar kanske kyrkans egentliga utmaning om att upptäcka ett gemensamt språk för individuell tro.

150319 KD:s kärnväljare hänger inte med
När Kristdemokraterna nu byter partiledare talas det om en ideologisk förskjutning ytterligare åt höger. I så fall tycks partiet också alltmer lämna sina tidigare förmodade kärnväljare bakom sig.


Mina ledare i Kyrkans Tidning

Jag är ledarskribent i Kyrkans Tidning och listar här de texter, som jag har skrivit (åtkomst till de länkade texterna kräver inloggning):

161020 Fyll reformationsåret med nya bordssamtal
Hur kan den kristna tron föras vidare ut i vardagen? Det finns all anledning att fokusera samtalet på den frågan nu när reformationen inte längre behöver handla om konflikten mellan den romersk-katolska och de lutherska kyrkorna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/fyll-reformationsaret-med-nya-bordssamtal

160929 Debatten visar att etiska regler behövs
Stiften har olika åsikter om behovet av en codex ethicus för präster och diakoner. Men efter sensommarens offentliga debatter mellan präster är det ändå uppenbart att någon form av etiska riktlinjer behövs, bland annat för sociala medier.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/debatten-visar-att-etiska-regler-behovs

160825 Låt besökare doppa handen i dopfunten
Att betrakta den privatreligiösa svensken som normalreligiös ger andra perspektiv och prioriteringar. En dopfunt vid ingången till varje kyrka kan vara ett nygammalt sätt att ge redskap till denna grupp människor, som vill närma sig tron på sitt eget sätt.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/lat-besokare-doppa-handen-i-dopfunten

160804 Vi måste söka andra svar än hat och konflikt
Mordet på den katolska prästen Jacques Hamel i den franska staden Saint-Etienne-du-Rouvray förra veckan är ännu ett av de många terrordåd som skakar om Västvärlden just nu. Men det står också för något nytt genom att attentatet denna gång så tydligt var riktat mot en kristen kyrka.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/vi-maste-soka-andra-svar-hat-och-konflikt

160609 När oron ökar måste vi söka lösningar på djupet
Oron ökar och tilliten minskar. Det visar aktuella undersökningar om läget i Sverige. Det är lätt att skylla på flyktingsituationen, men vi kan anta att problemet sitter djupare än så och att det är där lösningarna behöver sökas.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/nar-oron-okar-maste-vi-soka-losningar-pa-djupet

160512 Gudstjänstlivet viktigaste framtidsfrågan
Svenska kyrkan är med och skriver sin egen historia. Sedan år 2000 har kyrkan utvecklats positivt på en lång rad områden, men gudstjänstlivet är fortfarande ett problem som kan vara avgörande för framtiden.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/gudstjanstlivet-viktigaste-framtidsfragan

160407 Kallelse är svaret kyrkan kan ge
Frågan om kallelse aktualiseras med anledning av biskopsvalet i Karlstad. Men det är också ett nyckelbegrepp för kyrkan att kommunicera i en tid när allt fler söker mening med livet och vardagen.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kallelse-ar-svaret-kyrkan-kan-ge

160225 Skydda den som är svagast är att skydda alla
Liberalernas ungdomsförbund i Stockholm har uttalat stöd för att legalisera incest mellan syskon över 15 år och nekrofili. Det kan uppfattas som ett billigt sätt att få massmedial uppmärksamhet och i så fall borde det inte omnämnas här över huvud taget. Men motiveringen är värd att belysa, den säger något om de grundläggande problemen med normbildning i ett pluralistiskt samhälle.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/skydda-den-som-ar-svagast-ar-att-skydda-alla

160204 Religion och modernitet går visst att förena
Alltför många svenskar lever fortfarande kvar i föreställningen att religion är ett passerat stadium i mänsklighetens historia. Ett första steg till förändring är att göra upp med falska bilder av vad religion är och gör.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/religion-och-modernitet-gar-visst-att-forena

160121 Stress i yrket behöver belysas teologiskt
Präster riskerar mer än andra att drabbas av psykisk ohälsa genom sitt arbete och därför behövs bättre gränsdragningar mellan arbete och fritid. Men frågan om varför kvinnor drabbas mer än män behöver också belysas och om det pågår en teologisk förskjutning bort från den befriande nåden.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/stress-i-yrket-behover-belysas-teologiskt

151210 Byte av trostillhörighet kan följa med flyktingströmmen
Flyktingströmmen kan i vissa fall leda till en längtan efter en ny religiös tillhörighet. Därför behöver vi påminna oss om att inte blanda ihop kyrkans olika uppdrag och att ge människor tid att mogna in i en ny identitet.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/byte-av-trostillhorighet-kan-folja-med-flyktingstrommen

151118 Ta reda på orsakerna till hatet mot väst
Terrordåden i Paris har sänt chockvågor genom västvärlden, med sorg, rädsla och vrede. Men svaret kan inte automatiskt vara mer våld, utan måste också handla om grunden till hatet mot väst.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/ta-reda-pa-orsakerna-till-hatet-mot-vast

151111 Inåtvända typer dras till kyrkan

Forskning visar att det är vanligare att introverta personer dras till kyrkan än extroverta. Genom ökad delaktighet och mer socialt stimulerande miljöer kan dock församlingen bredda sin bas.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/inatvanda-typer-dras-till-kyrkan

151029 Urnan bör fortsatt vara undantag vid begravning

Svenska kyrkan behöver bli bättre på att motivera varför begravning med urna bör fortsätta vara ett undantag. Annars finns en ökad risk för att de anhörigas sorgeprocess försvåras.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/urnan-bor-fortsatt-vara-undantag-vid-begravning

151015 Kyrkan visar på styrka som välfärdsaktör

Svenska kyrkans engagemang i flyktingkrisen visar på en stark och ansvarstagande aktör i en svår situation. Men kyrkan behövs sannolikt också i den rollen på lång sikt och därför behöver de enskilda församlingarna få bättre stöd från nationell nivå i en ny organisation kring välfärdsfrågor.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-visar-pa-styrka-som-valfardsaktor

150917 Det måste bli roligt att sjunga i ungdomskör igen
Svenska kyrkan har tappat hälften av sina deltagare i ungdomskörer, trots att det inte tycks bli färre som sjunger i kör generellt. Vare sig problemet är dåligt utbildade kyrkomusiker eller något annat behöver kyrkan snarast utreda orsakerna.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/det-maste-bli-roligt-att-sjunga-i-ungdomskor-igen

150730 Kyrkan behöver inte frukta den kroppsliga tron

Utvecklingen i religionen går i riktning mot kropp, känsla och upplevelser. Samtidigt minskar betydelsen av den intellektuella religiositeten, där Svenska kyrkan känner sig hemma.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/kyrkan-behover-inte-frukta-den-kroppsliga-tron

150702 Farligt när människor pekas ut som problem
Migrationsfrågorna fortsätter att skapa konflikter i europeisk politik. De stod i centrum för den danska folketingsvalrörelsen, på förra veckans EU-toppmöte och när den svenska regeringen la fram sitt förslag på åtgärder kring tiggande EU-migranter.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/farligt-nar-manniskor-pekas-ut-som-problem

150604 Behov av kontroll bakom S kyrkoengagemang

Socialdemokraternas fortsatta engagemang i kyrkopolitiken är något förvånande, sett till partiets historia och utveckling. Förklaringen kan finnas i ett behov av kontroll från partiledningens sida.
http://www.kyrkanstidning.se/ledare/behov-av-kontroll-bakom-s-kyrkoengagemang

150513 Vad är vårt gemensamma goda?
I det manifest som engelska biskopar lanserade inför parlamentsvalet talas det om behovet av en ny moralisk vision. Kritiken har varit stor, trots att de borde ges rätt i sak. Kan vi få se något liknande i Sverige? 

150429 En kyrka med starkare samhörighet över gränserna
När nationalstaternas betydelse minskar borde det inspirera Svenska kyrkan till nästa ekumeniska landvinning – en gemensam europeisk evangelisk-luthersk och anglikansk kyrka med Borgågemenskapen som utgångspunkt.

150423 Svenska kyrkan fortsatt viktig för staten
Det kommande beslutet att tillåta konfessionella inslag i skolan indikerar en pågående förändring i relationen mellan kyrka och stat. Här har Svenska kyrkan ett ansvar att fortsätta vara så inkluderande som möjligt.

150402 Sökes: ett gemensamt språk för liv och död
De flesta svenskar säger att de inte tror på något liv efter döden. Ändå handlar kanske kyrkans egentliga utmaning om att upptäcka ett gemensamt språk för individuell tro.

150319 KD:s kärnväljare hänger inte med
När Kristdemokraterna nu byter partiledare talas det om en ideologisk förskjutning ytterligare åt höger. I så fall tycks partiet också alltmer lämna sina tidigare förmodade kärnväljare bakom sig.